Clicky

Arvonnan säännöt

 

1. Arvonnan järjestäjä

Siklatalot Oy
Y-tunnus: 2533356-5
Osoite: Rytiniementie 2b, 91910 TUPOS

2. Arvonnan alkamis- ja päättymispäivä

Arvontaan voi osallistua 1.12.2017–31.3.2018.

3. Osallistumisoikeus ja osallistuminen

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa vakituisesti asuvat 18 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt.

Arvontaan eivät voi osallistua:

 • Sikla-konserniin kuuluvien yritysten henkilökunta ja heidän samassa taloudessa asuvat perheenjäsenensä,
 • Finland Element Oy Ab:n henkilökunta ja heidän samassa taloudessa asuvat perheenjäsenensä,
 • Sikla-konserniin kuuluvien yritysten lukuun työskentelevät myyntiedustajat ja heidän samassa taloudessa asuvat perheenjäsenensä, eivätkä
 • muiden tämän arvonnan suunnitteluun tai toteutukseen osallistuvien yritysten henkilökunta ja heidän samassa taloudessa asuvat perheenjäsenensä.

Kukin henkilö voi osallistua arvontaan vain kerran. Arvontaan osallistuminen on ilmaista, eikä edellytä minkään tuotteen tai palvelun ostamista.

Arvontaan voi osallistua vain täyttämällä osallistumislomakkeen Siklatalot Oy:n internet-osoitteessa www.sikla.fi/taloarvonta. Osallistuminen tapahtuu täyttämällä lomakkeeseen siinä pyydetyt tiedot ja vahvistamalla osallistuminen painamalla ”Osallistu arvontaan” –nappia. Osallistujan tulee ilmoittaa kaikki osallistumislomakkeessa pakolliseksi ilmoitetut tiedot.

Osallistuja vastaa osallistumisen yhteydessä arvonnan järjestäjälle antamiensa yhteystietojen oikeellisuudesta ja toimivuudesta. Arvonnan järjestäjä ei vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista osallistumisista, viesteistä tai puutteellisista, asiattomista taikka lukukelvottomista vastauksista. Jos arvontaan osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai näiden sääntöjen vastaisesta osallistumisesta, on arvonnan järjestäjällä oikeus hylätä osallistuminen.

4. Palkinto

Osallistuneiden kesken arvotaan 1 kappale Sikla Talomalliston talopaketteja arvonnan järjestäjän määrittelemällä perusvarustuksella ja täysvalmiiksi toimitettuna. Arvonnan voittaja saa valita Sikla-malliston talopaketeista joko Sikla 90A-, 90B- tai 90C -talopaketin.

Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi taikka muuksi aineettomaksi tai aineelliseksi hyödykkeeksi, eikä sitä voi luovuttaa edelleen. Edellä tässä kappaleessa mainitusta poiketen, mikäli arvonnan voittaa henkilö, joka on 1.12.2017-31.3.2018 välisenä aikana allekirjoittanut Siklatalot Oy:n kanssa hankintasopimuksen talopaketin ostamisesta, voi voittaja halutessaan vaihtaa allekirjoittamansa hankintasopimuksen mukaisen talopaketin tämän arvonnan sääntöjen mukaiseen palkintoon. Edellytyksenä vaihtamiselle on, ettei voittajan ja Siklatalot Oy:n välillä jo allekirjoitetun hankintasopimuksen mukaisen talopaketin rakentamista ole vielä ehditty aloittaa. Vaihtoehtoisesti tällainen henkilö voi halutessaan vaihtaa tämän arvonnan sääntöjen mukaisen palkinnon myös palkinnon arvoa vastaavaksi hyvitykseksi 1.12.2017-31.3.2018 välisenä aikana Siklatalot Oy:n kanssa allekirjoitetun hankintasopimuksen mukaisen talopaketin ostamiseen. Hyvitys ei kuitenkaan voi olla suurempi kuin allekirjoitetun hankintasopimuksen mukainen kauppahinta.

5. Palkinnon sisältö

Palkinnon tarkempi toimitussisältö käy ilmi Siklatalot Oy:n internet-sivuilta, osoitteesta www.sikla.fi/taloarvonta-palkinnon-sisalto. Piha-alue, joka palkintoon sisältyvänä rakennetaan, ei saa olla suurempi kuin 1500 m².

Palkinto ei sisällä tonttia/rakennuspaikkaa. Palkinto ei sisällä myöskään tontin/rakennuspaikan hankintaa, tontin/rakennuspaikan hintaa, eikä mahdollista varainsiirtoveroa taikka mahdollisia lohkomis- tai halkomiskustannuksia. Tontille/rakennuspaikalle on oltava saatavissa vesi-, viemäri- ja sähköliittymät.

Palkinto ei sisällä:

 • tontilla/rakennuspaikalla entuudestaan olevan rakennuksen/rakennelman purkamista, purkamisilmoitusta/purkulupaa, eikä purkujätteen poiskuljettamista ja purkujätteen jatkokäsittelyä
 • tontin/rakennuspaikan pilaantuneen maaperän puhdistamista, eikä pilaantuneiden maaainesten poistamista, poiskuljettamista ja jatkokäsittelyä
 • tontin/rakennuspaikan louhintaa
 • tontin/rakennuspaikan paalutusta
 • tontin/rakennuspaikan massanvaihtoa
 • pihavalopylväitä, istutuksia, aitoja, pihakivetyksiä, asfaltointia
 • antenneja, datakaapeliliittymää
 • pienheloja, verhotankoja, pyyhekoukkuja, vaatehuoneen hyllyjä
 • irrotettavia suihkuseiniä, väliseinien liukuovia, ammeita
 • mikroaaltouunia, pyykinpesukonetta, kuivausrumpua.

6. Palkinnon lunastamisen edellytykset

Palkinnon lunastaminen edellyttää, että voittajalla on hallinnassaan vähintään 400 m²:n suuruinen tontti/rakennuspaikka, jonka rakennusoikeus riittää palkintona olevan talon rakentamiseen. Palkinto on lunastettava siten, että palkinnon rakennustyöt on mahdollista aloittaa lainvoimaisella rakennusluvalla 31.12.2018 mennessä.

Edellä tässä kohdassa mainitun tontin/rakennuspaikan on sijaittava Suomessa, tarkemmin Manner-Suomessa (ei Ahvenanmaalla, eikä saaristossa) asemakaava- tai osayleiskaava-alueella. Voittajan vastuulla on huolehtia siitä, että tontin/rakennuspaikan ulkopuolelta tontin/rakennuspaikan ulkorajalle on olemassa vesi-, viemäri- ja sähköliittymät. Voittajan vastuulla on palkinnon perille asti toimittamisen edellyttämän asianmukaisen tieyhteyden järjestäminen tontille/rakennuspaikalle, mikä tarkoittaa muun muassa raskasliikenteen kestävää tieyhteyttä ja tontilla/rakennuspaikalla olevaa ajoliittymää. Voittaja vastaa siitä, että tontti/rakennuspaikka on lain ja ympäristö- ym. viranomaisten edellyttämällä tavalla rakentamiskelpoinen.

Palkinnon lunastaminen edellyttää, että voittaja antaa arvonnan järjestäjälle suostumuksensa rakentamisprojektin suunnittelun ja toteutuksen aikaiseen yhteistyöhön arvonnan järjestäjän kanssa siten, että rakennusprojektin suunnittelua ja toteutusta seurataan ja siitä tehdään ja julkaistaan uutisointia arvonnan järjestäjän markkinointitarkoituksiin arvonnan järjestäjän valitsemissa medioissa ilman erillistä korvausta.

7. Arvonnan suorittaminen ja voittajalle ilmoittaminen

Palkinto arvotaan huhtikuun 2018 alussa. Voittaja arvotaan sattumanvaraisesti valitsemalla nimi arvontaan osallistuneiden henkilöiden joukosta. Voittajalle ilmoitetaan voitosta viipymättä arvonnan suorittamisen jälkeen henkilökohtaisesti sähköpostitse, puhelimitse tai postitse.

Mikäli voittaja ei täytä osallistumisoikeuden ehtoja tai mikäli voittajaa ei tavoiteta hänen osallistumisensa yhteydessä antamien yhteystietojen kautta seitsemän (7) vuorokauden kuluessa arvonnan suorittamisesta, arvotaan uusi voittaja ja alkuperäinen voittaja menettää oikeutensa palkintoon.

8. Palkinnon luovuttaminen ja toimittaminen

Palkinto luovutetaan ja toimitetaan kohtuullisessa ajassa siitä, kun voittaja on tavoitettu.

Palkinto toimitetaan vain Suomessa sijaitsevan voittajan hallinnassa olevan tontin/rakennuspaikan osoitteeseen. Voittajan hallinnassa olevan tontin/rakennuspaikan, jolle palkinto toimitetaan, tulee sijaita Manner-Suomessa (ei Ahvenanmaalla, eikä saaristossa) asemakaava- tai osayleiskaava-alueella. Palkinnon toimittaminen tapahtuu arvonnan järjestäjän kustannuksella.  Voittajan vastuulla on palkinnon perille asti toimittamisen edellyttämän asianmukaisen tieyhteyden järjestäminen tontille/rakennuspaikalle, mikä tarkoittaa muun muassa raskasliikenteen kestävää tieyhteyttä ja tontilla/rakennuspaikalla olevaa ajoliittymää.

9. Voittajan julkistaminen ja arvonnan julkisuus

Arvontaan osallistujat myöntävät arvonnan järjestäjälle oikeuden julkaista voittajan etu- ja sukunimen sekä asuinpaikkakunnan ilman erillistä suostumusta, ilmoitusta tai korvausta arvonnan järjestäjän valitsemissa medioissa. Voittaja ja edellä tässä kohdassa mainitut tiedot voittajasta julkistetaan lisäksi Helsingin Messukeskuksessa järjestettävillä Kevätmessuilla 14.4.2018.

Arvontaan osallistujat myöntävät arvonnan järjestäjälle oikeuden voittajaa koskevien haastatteluiden tekemiseen ja julkaisemiseen ilman erillistä suostumusta, ilmoitusta tai korvausta arvonnan järjestäjän valitsemissa medioissa.

10. Arvonnassa annettavien tietojen käyttö, siirtäminen ja luovuttaminen

Tietoja käytetään vain arvontaan osallistumista ja arvonnan toteuttamista varten. Arvontaan osallistuessaan osallistuja hyväksyy, että Siklatalot Oy voi siirtää osallistujan henkilötietoja Sikla-konsernin sisällä, toimeksiannostaan käsitteleville palveluntarjoajille ja alihankkijoille sekä kumppaniyrityksille, jos osallistuja on osallistumislomaketta täyttäessään erikseen ilmoittanut antavansa tähän suostumuksensa.

11. Järjestäjän vastuu

Arvonnan järjestäjän vastuu arvonnan osallistujia kohtaan rajoittuu näissä säännöissä mainitun palkinnon määrään ja arvoon. Arvonnan järjestäjä vastaa palkinnosta suoritettavasta lakisääteisestä arpajaisverosta. Palkinnon voittaja vastaa muista mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen ja käyttämiseen liittyvistä kustannuksista, ellei näissä arvonnan säännöissä ole toisin mainittu. Palkinnon voittaja vapauttaa arvonnan järjestäjän kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän arvontaan osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Palkinnon voittaja vapauttaa arvonnan järjestäjän myös kaikesta vastuusta liittyen palkinnon myöhempään käyttöön tai palkinnossa ilmeneviin vikoihin. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain (38/1978) ja maakaaren (540/1995) nojalla kuuluvia oikeuksia.

12. Arpajaisvero

Palkinnosta maksettavan lakisääteisen arpajaisveron suorittaa arvonnan järjestäjä.

13. Sääntöjen hyväksyminen ja muutosoikeus

Nämä säännöt koskevat kaikkia arvontaan osallistuvia. Osallistumalla arvontaan osallistuja hyväksyy nämä arvonnan säännöt ja sitoutuu noudattamaan niitä sekä arvonnan järjestäjän arvontaa koskevia päätöksiä. Arvonnan järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin ilman eri ilmoitusta. Oikeutta sääntömuutoksiin ei kuitenkaan ole enää 31.3.2018 jälkeen.